کلمه کلیدی: درغگویی در خانواده
  • دروغگوها تنها می‌مانند

    حالا دیگر حسابی عادت کرده است؛ همیشه دروغ گفته و انگار نمی‌تواند این رفتار را تغییر دهد. فکر می‌کند راستگویی منافعش را تهدید می‌کند. ذهنش را که به سال‌های دور پرواز می‌دهد به خاطر می‌آورد وقتی بچه‌ کوچکی بود، خیلی وقت‌ها اگر حقیقت را می‌گفت، تنبیه می‌شد. به دوره نوجوانی که پا گذاشت، به دفعات با گفتن حقیقت دوستانش را از دست داد.