کلمه کلیدی: دردسرهای پیری
  • سالمندان و پیشگیری ازحوادث خانگی

    پژوهشگران میگویند نتایج آمارها نشان میدهد که میزان بروز حوادث خانگی در کودکان زیر چهار سال، بالاترین حد را داراست اما پس از آن در مقطع سنی ۶۰ سال و بالاتر افزایش درخور توجهی دارد .