کلمه کلیدی: خطای رفتاری والدین
  • ۸ خطای رفتاری والدین

    درست هنگامی که ما با چینی بزرگ روی پیشانی، قاطع و محکم به فرزندانمان امر و نهی می‌کنیم که «فلان کار را باید انجام دهی» و «فلان کار را نباید» او نیز در پاسخ بسادگی می‌گوید: «چشم»، «باشد» ولی در عمل کاری را که خود دوست دارد، انجام می‌دهد. گاهی هم گفت‌وگوهای جدیمان به کشمکش تبدیل شده و اوضاع را خراب‌تر از آنچه هست می‌کند. ناگهان به خود می‌آییم و می‌بینیم دسترنج آموزش‌های رفتاری و انضباطی ما روی او نتیجه‌ای عکس داشته است، خسته و درمانده می‌شویم و فکر می‌کنیم حالا چه باید کرد؟