کلمه کلیدی: تماشای بیش از حد تلویزیون
  • عادات مضر برای مغز

    نتایج یک پژوهش نشان داد که تماشای بیش از حد تلویزیون در دهه دوم زندگی انسان می‌تواند در ادامه زندگی به مغز آسیب برساند.