کلمه کلیدی: ترفند‌های کلیدی برای ترک سیگار
  • ترفند‌های کلیدی برای ترک سیگار

    سیگار یکی از مواد دخانی پرطرفدار دردنیا است که باوجود تمامی هشدار‌ها افراد آگاهانه از آن استفاده می‌کنند، اما انگیزه‌های روانی و قدرت اراده می‌تواند باعث بی نیازی به مصرف این ماده و ترک همیشگی آن شود.