کلمه کلیدی: تاثیر گیاه تنباکو در درمان دیابت و آرتروز