کلمه کلیدی: بحث کردن
  • مکالماتی آشنا بین زن‌وشوهر‌ها

    بسیاری از همسران در مکالمات روزانه خود توجهی به چگونگی بیان، لحن، منظور، توقعات و... به کار رفته در حرفهایشان ندارند و به همین دلیل گاهی مکالمه آنها به مشاجره می‌کشد.