کلمه کلیدی: باردادری خارج از رحم
  • زنانه: بارداری خارج از رحم چیست؟

    اگر تخمک لقاح یافته در هر جای دیگری غیر از داخل رحم جایگزین شود، بارداری نابجا یا خارج از رحم اتفاق می‌افتد. حدود ۵۰ درصد حاملگی‌ها به این صورت پایان می‌یابند.