کلمه کلیدی: باد و توفان ۶۷۶ نفر را به مراکز درمانی فرستاد