کلمه کلیدی: افسردگی و خودکشی، از تاثیرات داروهای مسکن