کلمه کلیدی: ارتباط مستقیم آلودگی هوا و افزایش احساس ناراحتی در مردم