کلمه کلیدی: شما هم وقتی عصبی هستید دوست دارید به دیگران گیر بدهید؟