• خلیج‌فارسِ بدون میگو

    صید غیرمجاز و خارج از فصل و به دور از نظارت و کنترل نهادهای مربوط طی 11ماه سال در آب‌های خلیج فارس، تاراج زیستگاه‌های دریایی میگو را به دنبال داشته که به گفته کارشناسان، ادامه این روند می‌تواند پایانی باشد بر حیات و زیست یکی از گران‌قیمت‌ترین آبزیان خلیج‌فارس و حتی سایر آبزیانی که در کنار میگو حیاتشان تهدید می‌شود.