• کلایی شهردار مشهد شد

    اعضای شورای اسلامی شهر مشهد که در نشست غیرلنی دیروز خود 'محمدرضا کلایی' را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کرده بودند در نشتی امروز خود به سپردن سکان شهرداری مشهد به وی رای دادند.

  • وقتی که مشهد، مشهد شد

    به دنبال شهادت مظلومانه هشتمین امام شیعیان که با طرح توطئه‌ای از سوی مامون خلیفه عباسی، به منظور پایان دادن به نهضت علویان و شیعیان انجام شد، خلیفه عباسی برای موجه نشان دادن چهره خود، در حرکتی عوام فریبانه، دستور داد تا پیکر امام در محلی که به نام بقعه هارون معروف بود به خاک سپرده شود.