کلمه کلیدی: مردی ظرف یک ساعت 40 بار سکته کرد و زنده ماند
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد