کلمه کلیدی: سینمای مبتذل نتیجه حاکمیت سرمایه است
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد