کلمه کلیدی: خروج از برجام، موضع مخالفان مذاکره با آمریکا را در ایران تقویت کرد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد