کلمه کلیدی: جعل سند
  • دریافت 10 میلیون ریال بابت هر سند مجعول

    کلاهبرداری با جعل اسناد

    فردی جاعل که پروانه حق انشعاب آبیاری قطره ای یکی از ادارات دولتی را جعل و در قبال هر سند جعلی یک میلیون تومان اخذ می کرد توسط ماموران پلیس نجف آباد اصفهان دستگیر شد.