کلمه کلیدی: 669 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که 9 نفر بستری و تحت مراقبت قرار گرفتند