کلمه کلیدی: 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق برای مونا که با 3 دزد مسلح بود