کلمه کلیدی: 6 شهر و ۱۴۵ روستا تحت تأثیر زلزله آذربایجان شرقی