کلمه کلیدی: 5 روز عبور آزمایشی از منطقه یک آزادراه تهران-شمال / اخذ عوارض الکترونیکی است