کلمه کلیدی: 47 مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس در محور سلفچگان به قم