کلمه کلیدی: 3500 شاکی
  • پرونده نگین خودرو 3500 شاکی دارد

    دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده نگین خودرو ۶ متهم داشت که اکنون ۲ متهم در بازداشت هستند و به جزای نقدی محکوم شده اند و ۳۵۰۰ نفر شاکی در این پرونده وجود دارد.