کلمه کلیدی: 23 مجروح بر اثر واژگونی اتوبوس در اصفهان