کلمه کلیدی: 2000 نقطه حادثه‌خیز درون شهری در شهرهای کشور جان شهروندان را تهدید می‌کند
  • 2000 نقطه حادثه‌خیز درون شهری در شهرهای کشور جان شهروندان را تهدید می‌کند

    بن بست حادثه

    پایانه مسافربری کردستان نقطه پایان زندگی شد برای مسافرانی که زنده زنده در آتش سوختند. مسافرانی که مرگ شان ناامنی خودرو و معابر کشور را دوباره تیتر یک روزنامه‌ها کرد.