کلمه کلیدی: 17 مصدوم در تصادف زنجیره ای انار استان کرمان