کلمه کلیدی: 13 مصدوم بر اثر آتش سوزی در شهرک صنعتی جی