کلمه کلیدی: ️انفجار بمب صوتی در سراوان امنیتی نبوده است