کلمه کلیدی: ‌برف و سرما در کشور؛ از تردد غیرضرور در جاده‌ها خودداری کنید