کلمه کلیدی: ۸ رییس جمهور و ۱۹ رییس مجلس در مراسم تحلیف روحانی