کلمه کلیدی: ۶۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال مخروبه است