کلمه کلیدی: ۴۱ مصدوم در تصادف کامیون با اتوبوس و پژو