کلمه کلیدی: ۲۹۰ مصدوم بر اثر زلزله ظهر روز گذشته در تازه آباد