کلمه کلیدی: ۲۸مصدوم بر اثر برخورد اتوبوس و تریلی در استان مرکزی