کلمه کلیدی: ۱۵۰۰ کارتخوان در خارج از کشور مسدود شد