کلمه کلیدی: ۱۰ مصدوم براثر انحراف اتوبوس از جاده + اسامی