کلمه کلیدی: یکی از عوامل دستگیر شده در حادثه تروریستی زن بود