کلمه کلیدی: یک پیرزن، تنها ساکن جزیره دورافتاده دریای ژاپن!