کلمه کلیدی: یک هزار و 294 نفر در خوزستان با عارضه تنفسی راهی بیمارستان شدند