کلمه کلیدی: یک مخزن نفتی در دیلم بر اثر برخورد صاعقه آتش گرفت