کلمه کلیدی: یک فوریت لایحه حذف 4 صفر از پول ملی تصویب شد