کلمه کلیدی: یک فوتی و دو مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در خزانه