کلمه کلیدی: یک فردیسی پای موش‌ ها را به دفتر شهردار باز کرد!