کلمه کلیدی: یک شیء مهم ایران از آمریکا به خاک وطن بازگردانده می‌شود