کلمه کلیدی: یک آسفالت بودار / مجوز گرانی خودرو با وعده سرخرمن ارزانی!