کلمه کلیدی: یست و هشتمین سالروز ورود آزادگان سرافراز