کلمه کلیدی: یارانه به همه پرداخت می شود / به هم پریدن حتی بعد از انتخابات متوقف نشده است