کلمه کلیدی: گل‌آقا، کابینه را به‌هم می‌ریخت
    • گفتگو

    گفت‌وگو با احمد عربانی کاریکاتوریست مجله گل‌آقا

    گل‌آقا، کابینه را به‌هم می‌ریخت

    سیاست شاید احساس کند به هنر نیاز ندارد اما هنر و هنرمندان در طول تاریخ و از زمانی که شعر و نمایش و مجسمه و بقیه هنرها ابداع شد، نشان داده‌اند به سیاست کار دارند و هرگز دست از سر آن برنخواهند داشت.