کلمه کلیدی: گره هسته‌ای
  • گره‌هایی که آمریکا به گفت‌وگوهای هسته‌ای زده است

    آمانو با موضع گیری خود هدف پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران را که در حال حاضر نوعی تحمیل به ایران محسوب می‌شود، روشن ساخت. او که بارها درگزارش‌های خود درباره فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران با دو پهلو گویی باعث پیچیده تر شدن روند حل ادعاهای بی سند و مدرک غرب علیه ایران شده است، این بار پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران را به بازدید از همه تأسیسات نظامی ایران گره زده و آن را حق آژانس دانسته است.